L’Ajuntament aclareix que la qualitat de l’aigua a la platja del Fòrum és bona si no hi ha episodis forts de pluges

Respon a un comunicat de l'Agència Europea del Medi Ambient

0
484

La setmana passada es van fer públics els resultats elaborats per l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) sobre l’incompliment de diverses platges del litoral català, entre les quals la platja del Fòrum, on s’aconsellava la prohibició del bany i/o la implantació de mesures preventives a les zones de bany. Això va generar informacions als mitjans de comunicació on s’afirmava que l’ AEMA demanava tancar la platja del Fòrum per mala qualitat de l’aigua.

Respecte a aquesta informació l’Ajuntament de Sant Adrià vol fer els següents aclariments:

*Arran de les noticies publicades, l’Ajuntament va contactar amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per esbrinar la veracitat de la informació. La conclusió és que l’informe de l’AEMA recomana prendre les mesures adequades a la platja del Fòrum quan hi ha episodis forts de pluges, cosa que ja es fa per protocol.

La part de les platges més properes a la desembocadura del Besòs està acordonada, com a mesura preventiva. L‘any 2020 es van prendre noves mesures que encara estan vigents. Es va prohibir tant l’accés com el bany a la desembocadura i a les zones de platja adjacents a aquesta. Es va fer un decret d’alcaldia amb aquesta prohibició.

Sant Adrià de Besòs té dues platges, la del Litoral i la del Fòrum, cadascuna d’elles a un marge de la desembocadura del riu Besòs.

Habitualment, durant la temporada de bany, la qualitat sanitària de les aigües d’aquestes dues platges és bona o excel·lent excepte quan es produeixen precipitacions de certa intensitat al litoral, atès que el nivell de risc d’alteració de la qualitat de l’aigua de bany és alt a les dues platges de Sant Adrià (el 18% de les platges de Catalunya tenen risc alt d’afecció per pluges i estan localitzades, majoritàriament, al Maresme Barcelonès i Baix Llobregat). Quan hi ha precipitacions intenses, l’aigua de pluja va directament al mar majoritàriament a través dels cursos naturals (rius, recs, rieres, torrents….). Una part de la pluja va també al clavegueram urbà i als col·lectors interceptors sortint a mar per pluvials i sobreeixidors. Aquests vessaments puntuals d’aigües de pluges, barrejades amb aigües residuals del clavegueram urbà, s’anomenen Descàrregues dels Sistemes Unitaris (DSU) i aporten contaminació fecal a les aigües de bany en temps de pluja.

*Existeixen dues valoracions de la qualitat de les aigües de bany, la valoració temporal que s’efectua vuit vegades durant la temporada de bany i que s’obté a partir dels resultats d’un únic control analític quinzenal, i la valoració anual, realitzada amb els resultats analítics de les darreres quatre temporades de bany, amb el tractament estadístic de 32 dades .

Per tant, el significat d’insuficient o suspès anual, vol dir que, en el conjunt de les darreres quatre temporades de bany,hi ha hagut algun valor dels indicadors microbiològics (Escherichia coli i Enterococs intestinals) que han superat, temporalment, els llindars de la Directiva 2006/7/CE, com a conseqüència d’episodis de contaminació de curta durada motivats per alguns dies de pluges produïdes a l’estiu.

Aquest fet significa que després d’una pluja la qualitat sanitària de l’aigua pel que fa la microbiologia (Enterococs intestinals i Echerichia coli), amb tota probabilitat no serà apta pel bany a la zona d’influència del riu Besòs i a les sortides de pluvials. Però s’ha comprovat analíticament en moltes ocasions que, passades 24-48 hores amb temps assolellat, la qualitat sanitària es recupera i l’aigua torna a ser apta pel bany.

*L’ Agència Catalana de l’Aigua duu a terme el Programa de vigilància i informació de l’estat de les platges des de l’any 1990. L’objectiu principal d’aquest programa és el control de la qualitat de les aigües de bany, per donar compliment als requeriments de la Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

La temporada de bany s’inicia l’1 de juny fins al 15 de setembre, i durant aquest període l’ACA realitza 8 mostrejos, un cada quinze dies.

Per tant, en absència de pluges, la qualitat microbiològica de les aigües de bany a les platges de Sant Adrià és habitualment bona o excel·lent durant la temporada de bany.

Els banyistes poden assabentar-se de l’alteració temporal de la qualitat de les aigües de bany per pluges a través de la bandera de seguretat de les platges, a càrrec dels Serveis de Salvament i Socorrisme i mitjançant l’aplicació per a mòbils Platges.Cat on l’ACA informa diàriament de la qualitat de l’aigua de les platges i es posen avisos de precaució en casos necessaris.