Aprovat definitivament el PGM dels habitatges d’ús turístic a Sant Adrià

Té per objecte, la regulació de les condicions d’implantació dels HUTS, per tal de garantir la bona convivència i el descans dels veïns, així com, el correcte ús dels espais públics.

0
483

L’activitat turística ha sofert un auge important en les darreres dècades a Catalunya i, especialment, a la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència on, no només s’evidencia un nombre creixent de visitants i pernoctacions atrets pels atractius turístics, sinó també atrets pel reclam de negocis, congressos i altres activitats.

En paral·lel, l’allotjament turístic ha evolucionat i, en l’actualitat, es pot trobar un nombre variat de tipologies o formes d’implantació, entre elles la figura de l’habitatge d’ús turístic (HUT).

Les particularitats d’immediatesa d’aquesta modalitat junt amb l’expansió de les noves tecnologies de la informació ha propiciat la seva aparició, fins a cert punt descontrolada o desproporcionada.

Treballant en prevenir possibles situacions futures no desitjables, l’Ajuntament de Sant Adrià, en una aposta per la seguretat, la ciutadania i la bona convivència, ha considerat oportú treballar per regular la concessió de llicències HUT amb l’objectiu de:

  • Evitar conflictes en la convivència ciutadana a causa de les diferents dinàmiques entre la població resident i la població turista i afavorir la cohesió social.
  • Preservar la qualitat de l’espai públic, la diversitat morfològica del teixit urbà i el caràcter residencial dels barris.
  • Garantir el desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques, cercant l’equilibri entre la directiva comunitària de llibertat d’establiment i el dret dels seus veïns i veïnes, a una ciutat sostenible en l’àmbit social, ambiental i econòmic.
  • Afavorir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne i adequat, entès en el seu sentit més ampli, incloent-hi, per tant, l’entorn urbà on s’integra.

Per tal d’assolir aquests objectius, des del 9 d’octubre del 2023, les sol·licituds  de declaracions responsables d’habitatges d’ús turístic, hauran de tenir en compte les següents mesures:

  • No s’admetrà la implantació d’habitatges d’ús turístic si se supera una densitat del 20,00% d’entitats amb aquest ús respecte del total d’habitatges de l’edifici, entenent edifici com a una unitat d’escala. Aquesta condició no és d’aplicació als habitatges unifamiliars.
  • És incompatible la destinació simultània d’un habitatge a residència habitual i a habitatge d’ús turístic. A tals efectes, caldrà una acreditació mitjançant certificat negatiu del padró municipal d’habitants.
  • La separació entre els accessos principals dels edificis que continguin llicències d’habitatge d’ús turístic ha de ser igual o superior a 50 metres, entenent edifici com a una unitat d’escala.

En definitiva, l’Ajuntament de Sant Adrià fa una aposta per impedir un augment desmesurat de pisos d’ús turístic a la ciutat. Vetllant per la bona convivència entre els seus veïns i veïnes i, fent una aposta per la sostenibilitat a tots els nivells.