Crea el teu compte
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dilluns, 19 de Març de 2018
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

- Sant Adrià de Besòs - 14/11/2017

Sant Adrià en Comú presenta una al·legació a la resolució favorable de la llicència ambiental del tanatori-crematori
- Consideren que l'activitat de tanatori no s'ajusta a les exigències urbanístiques derivades del PGM

El grup municipal de Sant Adrià En Comú ha presentat una al·legació a la proposta de resolució de la Ponència Ambiental Municipal de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs al respecte d’atorgar la llicència ambiental per desenvolupar l’activitat de “Forn Crematori amb Serveis Funeraris (Tanatori)”

En l’al·legació manifesta la seva disconformitat a la proposta de resolució donat que considerem que l'activitat de tanatori projectada no s'ajusta a les exigències urbanístiques derivades del Pla General Metropolità(PGM), en desenvolupar-se en una instal·lació i en uns terrenys de titularitat estrictament privada.

Amb data de maig de 2017, el cap de Secció Jurídica de Territori de l’Ajuntament emet un informe on, d'acord amb una interpretació literal a les lleis i normatives vigents, s'incompleix el planejament urbanístic ja que la titularitat del sòl de l'equipament de nova creació en qüestió hauria de ser en tot cas pública i no pas privada (article 11.5 de la Modificació puntual del PGM en l'àmbit comprès entre el límit del terme municipal de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i el marge dret del riu Besòs i entre el carrer Guipúscoa - Tibidabo i la Gran Via de desembre de 2008).

Prèviament, i només un mes després d’aprovar-se la Moció per encetar un procés de negociació amb la societat Tanatori Litoral S.L per de deixar sense efecte, de mutu acord, l’obligatorietat de la construcció d’un forn crematori (maig 2016), l’Ajuntament encomana un encàrrec professional a una persona que no té la condició de funcionari públic amb la finalitat de defensar una tesi ben concreta: L’adequació al planejament urbanístic la venda dels terrenys destinats a un equipament públic de tanatori. Aquest informe de juliol de 2016 conclou que no existeix incompatibilitat urbanística. Però, tal i com informa Sant Adrià en Comú a l’al·legació, ni tan sols s'esmenta l'article 11.5 de les normes urbanístiques, pel que la seva anàlisi va obviar completament un precepte d’importància crucial en ordre a determinar si l'activitat en qüestió s'ajusta o no a la legalitat urbanística.

Mentre la negociació s’estancava i la comissió de seguiment es deixava de convocar mensualment per part de l’Alcalde, davant la manca de novetats. El secretari accidental de la AMB signava a novembre de 2016 un informe on interpretava forçadament que el tanatori a desembre de 2008 ja existia donat que s’havia projectat a en la Modificació Puntual del PGM d’octubre de 2008. I que per tant la normativa de la modificació de desembre de 2008 concretament article 11.5... tots els equipaments, tret dels existents de titularitat privada, seran de titularitat pública... no era aplicable en aquest cas.

Sant Adrià en Comú al·lega que al marge de la obvietat de que a desembre de 2008 el tanatori no existia així com ara no existeix. També fa notar que en aquest informe no es recull que, en primer lloc, que la qualificació urbanística de les parcel·les de modificació de desembre de 2008 ja distingeix entre equipaments existents (clau 7a) i de nova creació(7b) i que la parcel·la del crematori té qualificació 7b. S’entén que si s’hagués considerat no existent s’hagué qualificat de 7a, i que en segon lloc a la segona modificació el continu citar el tanatori coma a futur i públic. I no només això ja en la primera es fa referència al futur tanatori com a municipal

A juny de 2017, davant les dues possibles interpretacions que es plantegen del mateix -la literal i la teleològica-, el secretari (màxima autoritat jurídica del l’Ajuntament) emet un informe on conclou ,referint-se a l'esmentat article 11.5, "considero que ofereix més seguretat jurídica la literal; per tant, coincideixo amb el parer exposat pel cap de Secció Jurídica de Territori...".

Finalment a setembre de 2017, un nou informe del servei jurídic de Territori de l’Ajuntament on es fa referència a l'existència de criteris dispars respecte a la compatibilitat amb el planejament urbanístic de la titularitat privada tant del sòl com de l'equipament de tanatori que es projecta a l'expedient que planteja. Fonamenta jurídicament la idoneïtat de concessió de la llicència urbanística contradient al informe intern emès 4 mesos abans.

Sant Adrià en Comú creu que el tanatori projectat era i segueix sent, des d'un vessant urbanístic, un equipament de nova creació i de titularitat pública, així com considera que en un marc amb diferents interpretacions fan valdre l'article 10 del TRLUC (Text refós i Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya” que estableix el següent: “els dubtes en la interpretació del planejament urbanístic produïts per imprecisions o per contradiccions entre documents del mateix rang normatiu es resolen atenent els criteris de menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental”.

Text: Sant Adrià en Comú

 

Notícies RelacionadesHas d'identificar-te per escriure comentaris. Si no estàs registrat, pots fer-ho aquí
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala