Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dimecres, 15 de Juliol de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 28/3/2012

Acords del ple municipal de març a l'Ajuntament de Badalona
- Es modifica el reglament d'organització de la comunicació audiovisual de la ciutat

Modificació del Reglament d’organització i funcionament del servei públic de comunicació audiovisual de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de març la modificació del Reglament d’Organització i Funcionament del Servei Públic de Comunicació Audiovisual de Badalona, concretament els Títols III i IV del mateix. Amb la proposta de modificació s’adopten una sèrie d’acords que es consideren necessaris per a la correcta prestació del referit servei públic, dins el marc jurídic establert.

D’una banda, s’estableix un increment del nombre de membres que formaran part del Consell Consultiu i Assessor de l’entitat gestora del servei, tot ampliant la participació dels grups socials i polítics més representatius del municipi.

D’altra banda, el nou reglament també estableix que serà en la figura del director general –abans gerent- a on recaurà la màxima responsabilitat de la gestió quotidiana del servei i que, per tant, serà únicament aquesta figura la que haurà de ser nomenada amb el suport de dues terceres parts de la junta general.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i de CiU. Els grups municipals del PSC i ICV-EUiA han votat en contra.

 

Pla extraordinari d’assistència financera local

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 27 de març s’ha donat compte de la resolució de l'alcalde de data 21 de març de 2012 referent a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al conveni de col.laboració relatiu al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local.

L’Ajuntament de Badalona s’adhereix a aquest conveni que signen les quatre Diputacions catalanes amb la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu que les Diputacions deixin diners a la Generalitat per tal que aquesta pugui fer front, en part, als deutes que té amb els ajuntaments.

Cal precisar que seran les diputacions les que es faran càrrec del pagament material i que aquestes rebran posteriorment la devolució dels imports des de la Generalitat.Ple de març a l'Ajuntament de Badalona. Foto: Ajuntament de Badalona

En el cas de l’Ajuntament de Badalona, la quantitat que s’ha de percebre de la Diputació de Barcelona a compte del deute de la Generalitat és de 5.000.000 d’euros.

 

Aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità per a l’increment de densitat d’habitatges al polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de març la modificació del Pla general metropolità per a l’increment de densitat d’habitatges al polígon A del Port de Badalona.

La Modificació es planteja amb un doble objectiu: potenciar el desenvolupament del sector del Port de Badalona amb l’ampliació de l’oferta d’habitatges i facilitar l’aparició de tipologies més adequades a la nova dimensió de les unitats familiars i a les noves formes en que s’estructura la població.

La Modificació puntual del Pla general metropolità en el sector del Port, aprovada l’any 2006, va definir per al sector un sostre edificable de 287.390 m² i un nombre màxim de 2.170 habitatges, que correspon a una ràtio d’un habitatge per cada 132 m2 de sostre edificable.

L’actual regulació definida al planejament vigent es basa en uns estàndards familiars i en una estructura de la població que ha canviat notablement. La situació actual, caracteritzada per una composició familiar més reduïda i un increment de les llars unipersonals, fa necessària l’adequació de la normativa per a fer front a una demanda creixent d’habitatges i en concret a una demanda d’habitatge de mida més reduïda que actualment difícilment es pot satisfer.

La dimensió mitjana de les llars l’any 1970 era de 3,65 membres, i el PGM, en la seva Memòria justificativa de les densitats i estàndards urbanístics aplicats, considerava una ocupació de 4 persones per habitatge. Des de l’any 1970 la situació de la ciutat en matèria d’estructura i composició familiar ha canviat notablement. Els nuclis familiars s’han reduït i, per altra banda, s’ha produït un fenomen de dispersió de les unitats familiars, de manera que avis, pares i fills, que fa uns anys compartien la mateixa llar, ara viuen en habitatges independents.

La proposta que recull la Modificació de PGM referent al nombre màxim d’habitatges per parcel·la es tradueix bàsicament en l’aplicació d’una ràtio de 90 m² construïts per habitatge. La proposta però no comporta cap increment del sostre edificable. La reducció prevista de la mitjana d’habitants per llar passa de 3,60 a 2,67. L’increment previst de nous habitatges és de 1.023.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i de CiU. Els grups municipals del PSC i ICV-EUiA han votat en contra.

 

Aprovació inicial del Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora per comissió d’infraccions lleus competència de l’Ajuntament de Badalona mitjançant procediment abreujat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de març el text d’aquest reglament que s’aplicarà per a l’exercici de la potestat sancionadora per fets constitutius d’infraccions lleus tipificades a les ordenances i altres normes municipals que regulen matèries que afectin a les relacions de convivència d’interès local i a l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal•lacions i espais públics a la ciutat de Badalona.

El denunciat, dins dels 15 dies naturals següents a la notificació de la denúncia o incoació del procediment, podrà reconèixer la seva responsabilitat realitzant el pagament voluntari de la multa a través de la corresponent entitat financera. Si es paga dins d’aquest 15 dies, es procedirà a la reducció del 50% de l’import de la sanció econòmica.

Quan els infractors siguin menors d’edat s’aplicarà la sanció en el seu grau mínim, en funció de les circumstàncies concurrents en el cas, d’acord amb les recomanacions del Sindic de Greugues.

D’altra banda, l’Ajuntament de Badalona podrà autoritzar que la sanció es pugui substituir amb l’assistència alternativa i voluntària a xerrades i cursos relacionats amb la convivència ciutadana i amb la realització d’actuacions socials comunitàries consistents en la incorporació o participació en programes de formació vinculats al foment de la convivència ciutadana, així com en la realització de treballs en benefici de la comunitat. Els infractors prestaran el seu servei personal sense subjecció laboral i sense retribució en activitats d’utilitat pública, d’interès social i valor educatiu, per tal de fer comprendre la gravetat dels fets comesos i les conseqüències que els mateixos han tingut o podrien haver tingut i ser evitats així en el futur.

El compliment de la sanció de multa mitjançant mesures substitutòries es podrà instar fins als 15 dies naturals següents al de la notificació de la imposició de la sanció. L'interessat podrà dirigir la sol•licitud a l’òrgan competent per sancionar manifestant la seva voluntat d’acollir-se al benefici de compliment de la sanció econòmica mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat i/o la recepció de formació sobre convivència ciutadana.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

 

Aprovació del Pla d'Ajust segons disposicions del Reial Decret Llei 4/2012 de 25 de febrer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de març el Pla d’ajust de l’Ajuntament de Badalona, necessari per tal d’accedir a l’autorització de l’operació d’endeutament que estableix el Reial Decret Llei 4/2012 de 25 de febrer per a la cancel·lació de les obligacions de pagament que té pendents i li deriven de la contractació d’obres, subministraments i serveis segons la legislació de contractes del sector públic.

S’ha aprovat trametre el Pla d’ajust aprovat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a efectes de la seva valoració necessària per a poder-se autoritzar l’operació d’endeutament.

Aquest pla preveu l’adopció d’una sèrie de mesuress d’ajust per garantir l’estabilitat pressupostària, els límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el de l’amortització de l’operació d’endeutament que es prevegi concertar en el marc d’aquesta norma, que serà de com a màxim 10 anys de durada.

El pla presenta la projecció de despeses i ingressos basats en el pressupost aprovat per a l’exercici 2012, el qual es basava en el pla de viabilitat econòmic aprovat per l’Ajuntament de Badalona el mes de novembre de l’any passat.

També s’ha aprovat trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques tota la informació que consideri necessària per al seguiment del compliment d’aquest pla d’ajust, així com també qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per a garantir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les obligacions de pagament a proveïdors.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i de CiU. El grup municipal del PSC s’ha abstingut i el grup municipal d’ICV-EUiA ha votat en contra.

 

Construcció de la nova escola Bufalà II

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de març posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat el solar situat al carrer de la Ciència, número 19, perquè s’hi construeixi l’edifici de l’escola d’educació infantil i primària Bufalà II.

La previsió és que les obres de construcció d’aquest nou edifici comencin aquest proper mes d’abril. El solar que ocupa la nova escola té una superfície de 8.570 metres quadrats.

L’escola Bufalà II va començar a funcionar el curs 2009-2010 de manera provisional en uns mòduls situats al carrer Molí de la Torre.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

 

 


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala