Publicitat
Publicitat
Publicitat

Diumenge, 12 de Juliol de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 29/2/2012

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012
- Acrods del ple que es va dur a terme ahir a la tarda

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment, en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 28 de febrer, el pressupost general per a l’exercici de 2012, corresponent a l’Ajuntament i als seus organismes autònoms i societats anònimes municipals.

L’elaboració del pressupost municipal ha estat marcada enguany novament per la situació de crisi generalitzada, de manera que l’austeritat i el rigor han determinat la seva confecció.

El pressupost de l’Ajuntament de Badalona per al 2012 ascendeix a la quantitat de 150.132.921,35 euros. En relació al 2011, el pressupost d’aquest exercici es redueix en un 5,93%.

El pressupost general consolidat, compost pel pressupost de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les societats municipals, se situarà aquest 2012 en 247.015.036, 45 euros, una xifra inferior en un 5,34% respecte al 2011.

El pressupost aprovat es correspon en gran mesura amb la previsió del pla de sanejament financer aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat mes de novembre. L’objectiu del Govern municipal és que la racionalització dels recursos disponibles permeti compensar la disminució del pressupost de despeses i mantenir alhora el nivell de prestació de serveis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i CiU. Els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA han votat en contra.

 

Control de l’activitat publicitària a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 28 de febrer, l’encàrrec de gestió a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística SA (ENGESTUR) del control de l’activitat publicitària al municipi de Badalona. A Badalona existeixen 197 tanques publicitàries i 14 monopostes de publicitat que pertanyen a diferents operadors de publicitat.

Aquest encàrrec de gestió representa que Engestur assumirà la regulació d’aquesta activitat i la gestió de la fiscalització de les taxes corresponents, el control dels requisits tècnics referents a la seguretat de les tanques i monopostes que han de complir, i el control de la ubicació i impacte visual de les tanques i monopostes.Acords del ple de Badalona, que es va dur a terme ahir a la tarda. Foto: Ajuntament de Badalona

Després de realitzar un inventari sobre les tanques publicitàries i monopostes situades a la ciutat, Engestur ha constatat que només en alguns casos s’està pagant el cànon corresponent, mentre que la resta d’operadors posen la seva infraestructura sense cap control i sense realitzar el pagament de cap taxa. Engestur ha detectat aquesta situació i ha realitzat un inventari geogràfic per controlar les ubicacions presents i futures i tenir identificades totes les tanques.

Aquest encàrrec es materialitza en la realització de les activitats materials, tècniques i de serveis que es detallen a continuació:

•Visualitzar i controlar les instal·lacions

•Mantenir un contacte directe amb les empreses de publicitat

•Regular les zones d’emplaçaments publicitaris

•Gestionar els cobraments i les anomalies

•Mantenir actualitzat tot el sistema d’autoritzacions i permisos

•Executar actuacions subsidiàries derivades de les resolucions disciplinàries adoptades com a conseqüència de l’incompliment de la normativa aplicable a aquest encàrrec com és l’Ordenança Municipal de Publicitat

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i CiU. Els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA s’han abstingut.

 

Aprovat, provisionalment, el Pla especial d’agrupació d’empreses a la parcel·la situada al carrer de la Indústria 542-546

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment, en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 28 de febrer, el Pla especial urbanístic d’agrupació d’empreses a la parcel·la del carrer de la Indústria, núm. 542-546 de Badalona. Aquest Pla especial, que és de formulació privada, té com a objectiu regular les condicions urbanístiques d’una parcel·la industrial del polígon industrial sud de Badalona, situada a la cantonada del carrer de la Indústria i de Julio Galve Brusson, per possibilitar que en l’edifici industrial existent es puguin establir dues activitats independents que responen a l’ús industrial, d’acord amb les normes urbanístiques del Pla general metropolità.

Concretament, en les determinacions referents a l’ús industrial i les condicions d’edificació de zones industrials s’estableix que a fi de facilitar la relocalització de petites indústries situades als nuclis urbans de les poblacions podran aprovar- se plans especials per establir més d’una activitat en una parcel·la o en un edifici industrial existent amb unes condicions concretes.

Les condicions que s’han de complir amb la proposta del Pla especial és fixar que cadascuna de les empreses que desenvolupen l’activitat industrial tingui 300 m2 de superfície construïda mínima i 10 metres de façana mínima a carrer. L’edifici consta de tres plantes i es proposa situar una activitat de magatzem en la planta baixa i una activitat de laboratori de control ambiental en les plantes primera i segona.

Al tractar-se d’un edifici industrial existent, el planejament regula la disposició dels espais corresponents a cadascuna de les empreses, la disposició dels espais comuns d’accés, així com els criteris bàsics per a la compatibilitat de les dues activitats.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

 

Construcció del nou edifici de l’escola bressol Nero Nas

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 28 de febrer, encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR), la gestió de les activitats materials, tècniques i/o de serveis necessàries per a la construcció i equipament del nou edifici de l’escola bressol Nero Nas, situada al carrer de Londres 12-18.

L’edifici actual d’aquest centre, que ara compta amb 41 alumnes, serà enderrocat per poder edificar en el mateix solar una nova escola bressol més gran i amb capacitat per a 107 alumnes.

La previsió és que les obres del nou edifici comencin coincidint amb l’inici del proper curs escolar. Mentre durin les obres, l’activitat del centre es desenvoluparà en uns mòduls prefabricats. És previst que aquesta situació provisional només es doni durant el proper curs escolar 2012-2013.

El pressupost total dels treballs és de 1.938.181,35 euros.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

 

Moció per al millorament del barri de Sant Crist de Can Cabanyes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer, una moció per al millorament del barri de Sant Crist de Can Cabanyes.

La moció proposa els següents acords:

1.- L’Ajuntament de Badalona crearà una Comissió Tècnica de Rehabilitació del barri de Sant Crist de Can Cabanyes amb els següents objectius:

- Elaborar una proposta de rehabilitació integral del barri, que entre d’altres aspectes ha de tractar

- La remodelació i utilització dels espais públics

- La remodelació dels habitatges

- La mobilitat, cap a fora i dins del barri, per vianants, vehicles privats i transport públic

- Les barreres arquitectòniques

- Les afectacions per la construcció dels laterals en funció de les noves necessitats i planificació acordades

- La previsió d’habitatge necessari pels reallotjaments que es generin amb el desenvolupament dels laterals.

- Els equipaments necessaris i la seva ubicació

- Els límits del barri

- Una anàlisi socioeconòmica i propostes dinamitzadores en aquest sentit

2.- La Comissió Tècnica estarà integrada per professionals de l’Ajuntament de les diferents disciplines implicades en la proposta i per representants de tots els grups municipals, que treballaran en contacte amb les entitats i organitzacions del barri, garantint que aquestes puguin fer el seguiment del procés.

La moció ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals.

 

Moció sobre la recuperació del servei d’estudi en horari nocturn a les biblioteques de Badalona en època d’exàmens

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer, una moció sobre la recuperació del servei d’estudi en horari nocturn a les biblioteques de Badalona en època d’exàmens.

La moció proposa els següents acords:

1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern a mantenir el programa “Estudiem de nit” en les condicions establertes fins ara, desenvolupant-lo en època d’exàmens i a les biblioteques de la ciutat.

2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona informarà d’aquest acord al Consell Escolar Municipal i als responsables de les biblioteques de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC i ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP s’ha abstingut.

 

Moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer, una moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat.

La moció proposa els següents acords:

1.- Reclamar al Govern central que interpretant el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012

-Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.

-Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.

-Compleixi d’una vegada els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.

2.- Trametre aquests acords al senyor Mariano Rajoy, president del Govern central, a la senyora Fátima Bañez, ministra d’Ocupació i Seguretat Social, al senyor Artur Mas, president del Govern de Catalunya i al senyor Francesc Xavier Mena conseller d’Empresa i Ocupació, als senyors Joan Carles Gallego i Josep Mª Àlvarez secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya i a les seves delegacions a la nostra ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA. El Grup Municipal de CiU s’ha abstingut, i el Grup Municipal del PP ha votat en contra.

 

Moció sobre la contractació dels serveis de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer, una moció per l’inici de l’expedient per a la contractació dels serveis de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament. A la moció s’assenyala que el 30 de juny de 2012 finalitza la pròrroga del contracte de serveis de neteja, edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament, que va ser acordada en el Ple Municipal del 2 de Maig de 2011, i que no existeix la possibilitat legal d’acordar cap pròrroga més de l’esmentat contracte.

La moció proposa el següent acord:

1.- Que s’iniciï d’immediat l’expedient de contractació dels serveis de neteja, edificis, dependències municipals i centres docents de l’ajuntament.

La moció ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals.

 

 


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala