Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dimecres, 15 de Juliol de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 21/12/2011

Aprovat el Pla director de la Serralada de Marina
- Al Ple celebrat aquest matí

El Ple de desembre ha aprovat el Pla director de la Serralada de Marina. Foto: Ajuntament de BadalonaEl Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 20 de desembre el Pla director de la serralada de Marina, que comprèn l’àmbit del territori situat al nord de la ronda B-20, així com els turons d’en Seriol, d’en Joan de les Dents i de l’Orella, a l’extrem est del terme municipal, entre la ronda B-20, l’autopista C-31, l’avinguda de Pomar i el carrer del Torrent de Vallmajor.

El Pla director de la serralada de Marina a Badalona és un estudi urbanístic que, partint d’una anàlisi actualitzada de la serralada de Marina, estableix les estratègies a mig i llarg termini per a la intervenció integral sobre aquest àmbit i defineixi els instruments operatius a curt i mig termini per tal de fer-ho possible.

La superfície inicial considerada abasta aproximadament 940 ha, de les quals unes 20, aproximadament, estan classificades com a sòl urbà, mentre que les tres quartes parts restants tenen la consideració d’espais no edificables, constituint doncs el gran pulmó verd de Badalona.

Si bé els grans trets sobre aquest territori van quedar fixats en el Pla General Metropolità i en el Pla especial del Sector Sud de la serralada, diversos plans parcials i especials han estat posteriorment desplegats en aquest àmbit. Tant aquest fet com l’existència de nombroses iniciatives de caire urbanístic, en curs en aquest territori, aconsellen una revisió en profunditat de les característiques, sistemes d’intervenció i potencials d’aquest territori.

El document del Pla director de la serralada de Marina s’estructura en dues parts: la primera part esta dedicada a la diagnosi i als estudis previs, mentre que la segona presenta els trets bàsics a considerar per afrontar un projecte de futur per a la serralada de Marina.

En la primera part del document, on s’exposen la diagnosi de la situació i potencialitats del territori, es conclou que existeixen tres claus de lectura a partir dels quals es pot entendre el territori, tres punts de vista diferents i necessaris per a poder fer un bon diagnòstic de la situació del territori:

·La gran qualitat del territori

·L’elevada edificabilitat

·La inexistència d’un projecte

En la segona part del document, on s’exposen els aspectes clau per avançar cap a la construcció d’un projecte de futur, es determina que per poder començar a construir un projecte de futur per al territori i, per tant, començar a plantejar-se els objectius que es volen assolir, hi ha tres estratègies bàsiques a tenir en compte:

·Atendre als condicionants del territori

·Emfatitzar els valors del patrimoni

·Assegurar uns mínims d’estructura

Així mateix, al final de la segona part del document, es fa una proposta de projecte per al conjunt de la serralada. Es tracta de definir amb claredat un projecte global al qual, necessariament, s’hauran de d’ajustar les diferents iniciatives que es puguin plantejar en un futur en aquest territori. La proposta de projecte de conjunt es construeix en base a tres aproximacions:

· El reconeixement d’unitats estructurals i d’espais d’oportunitat

·Una estratègia de transformació amb regles comunes i que s’adapta alhora a la diversitat de condicions de I’àmbit del Pla

·L’ajust del planejament vigent a partir de:

a) un projecte de paisatge que integra natura i cultura

b) un projecte d’accessos amb un acotament de la vialitat rodada

c) intervencions que integren paisatge, dotacions i accessibilitat

A partir d’aquestes premisses es completa el marc operatiu, tot reconeixent tres grans àmbits i procediments de transformació.

En el primer d’ells, que coincideix a grans trets amb I’extensió actual de la xarxa Natura 2000 a la Serralada de Marina, l’objectiu clau és la preservació i gestió activa dels usos agrícoles i forestals, eliminant tota mena d’aprofitaments urbanístics i cercant mesures adequades per possibilitar les indicades activitats.

En el segon àmbit, que recull en àrees discontínues I’important patrimoni de masies, així com el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, l’objectiu fonamental és que, a través dels corresponents Plans Especials de protecció d’aquest patrimoni, s’estableixin no només les condicions físiques per tal de mantenir-lo, sinó també els incentius (usos i aprofitaments compatibles) que puguin contribuir al seu auto-manteniment.

En la resta del territori, que gaudeix també de valors paisatgístics i patrimonials, I’objectiu fonamental és la potenciació i manteniment del mosaic agroforestal, la riquesa i diversitat biològica i paisatgística, i I’establiment de les regles de joc per "condensar" els possibles aprofitaments destinats a dotacions socials en determinats indrets que gaudeixen de la millor accessibilitat i contigüitat als teixits urbans existents, i alliberar paulatinament la resta de sol, que passaria a titularitat pública per constituir sensibles de la serralada.

L’aprovació del Pla Director de la serralada de Marina a Badalona, s’emmarca dins del procés de participació ciutadana iniciat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Badalona de data 28 de novembre de 2006, on es resol constituir una Comissió especial per a l’estudi i recull de la informació per formular una proposta detallada per complementar la protecció i dinamització de Canyet.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC i CiU. El grup municipal d’ICV-EUiA s’ha abstingut.

 

 


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala